^Back To Top

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

9 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2557 โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย

12 มิถุนายน 2557 เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557

19 มิถุนายน 2557 กิจกรรมพิธีไหว้ครู

20 มิถุนายน 2557 โครงการอบรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงวัยสู่เด็กและเยาวชน

26 มิถุนายน กิจกรรมวันสุนทรภู่

27 มิถุนายน 2557 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออนไลน์ โรงเรียนวัดนิมมานรดีเป็นศูนย์ถ่ายทอดสด

1 กรกฎาคม 2557 พิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

10 กรกฏาคม 2557 กิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา

15 - 18 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมท่องโลกกว้าง ชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

21 - 23 กรกฏาคม 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ณ ค่ายพงษ์ลด อ. มวกเหล็ก จ.สระบุรี

23 - 25 กรกฏาคม 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 เข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ณ ค่ายพงษ์ลด อ. มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 

 

COPYRIGT © 2013 024131144