ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

9 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2557 โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย

12 มิถุนายน 2557 เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557

19 มิถุนายน 2557 กิจกรรมพิธีไหว้ครู

20 มิถุนายน 2557 โครงการอบรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงวัยสู่เด็กและเยาวชน

26 มิถุนายน กิจกรรมวันสุนทรภู่

27 มิถุนายน 2557 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออนไลน์ โรงเรียนวัดนิมมานรดีเป็นศูนย์ถ่ายทอดสด

1 กรกฎาคม 2557 พิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

10 กรกฏาคม 2557 กิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา

15 - 18 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมท่องโลกกว้าง ชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

21 - 23 กรกฏาคม 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ณ ค่ายพงษ์ลด อ. มวกเหล็ก จ.สระบุรี

23 - 25 กรกฏาคม 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 เข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ณ ค่ายพงษ์ลด อ. มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 

 

ภาพกิจกรรม

 
ตลาดนัดวิชาการเครื่อข่ายที่ 53
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน


สอบแข่งขัรคณิตศาสตร์เครือข่ายที่ 53

 
ประชุมเตรียมความพร้อมสอบ O-Net
 
งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557
 
ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2557

 

รายชื่ออบรม โครงการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ

 โครงการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
1. หลักสูตรตกแต่งภาพกราฟฟิกด้วย Photo Scape
2. หลักสูตรสร้างและออกแบบภาพด้วย Adobe llustrator
3. หลักสูตรตกแต่งห้องภาพด้วย Adove LightRoom
4. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
5. หลักสูตรสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วย Ulead Video Studio
6. หลักสูตรเทคนิคการจัดดอกไม้ระดับต้น
7. หลักสูตรสร้างสื่อนำเสนอด้วย Adobe Presenter
8. หลักสูตรสร้างสื่อนำเสนอด้วย Learn Square
9. หลักสูตรตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop
10. หลักสูตรสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วย Adobe Premiere
11. หลักสูตรสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ดวย Adobe in Design
12. หลักสูตรเทคนิคการจัดดอกไม้ระดับสูง