web hosting cheap

casinos online

รายชื่ออบรม โครงการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ

 โครงการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
1. หลักสูตรตกแต่งภาพกราฟฟิกด้วย Photo Scape
2. หลักสูตรสร้างและออกแบบภาพด้วย Adobe llustrator
3. หลักสูตรตกแต่งห้องภาพด้วย Adove LightRoom
4. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
5. หลักสูตรสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วย Ulead Video Studio
6. หลักสูตรเทคนิคการจัดดอกไม้ระดับต้น
7. หลักสูตรสร้างสื่อนำเสนอด้วย Adobe Presenter
8. หลักสูตรสร้างสื่อนำเสนอด้วย Learn Square
9. หลักสูตรตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop
10. หลักสูตรสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วย Adobe Premiere
11. หลักสูตรสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ดวย Adobe in Design
12. หลักสูตรเทคนิคการจัดดอกไม้ระดับสูง

 

ประกาศ

* ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 - 08.30 เริ่มประชุม เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ศาลา ปภร. วัดนิมมานรดี

* เปิดเรียนปีการศึกษา 2557  วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ทุกระดับชั้น

* รับเอกสารประกาศผลการเรียน ปพ. ป.1 - 6 และ ม.3 วันที่ 28 มีนาคม 2557

* ม.3 ปัจฉิมนิเทศ วันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 - 10.00 น  ณ ห้องประชุมสุนิมิต โดยพระเทพสุธี เจ้าคณะภาค 14  เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดนิมมานรดี

* ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเสื้อผ้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง*

ภาพกิจกรรม

 
ตลาดนัดวิชาการเครื่อข่ายที่ 53
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน


สอบแข่งขัรคณิตศาสตร์เครือข่ายที่ 53

 
ประชุมเตรียมความพร้อมสอบ O-Net
 
งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557
 
ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2557

 

รายชื่ออบรม โครงการพัฒนาการสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้

คำสั่งสำนักการศึกษา ที่ 126/2557 ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาการสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ รุ่นที่ 1 – 19 
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 2 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา

คำสั่งสำนักการศึกษา ที่ 126-2557 ลว. 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

บัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งสำนักการศึกษา ที่ 126-2557 ลว. 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557

1. ระดับชั้นอนุบาล 1 รับ จำนวน 200 คน
    เกิดปี พ.ศ. 2552 ไม่เกินวันที่ 16 พฤษภาคม 2553 และมีภูมิลำเนาอยู่ในพื่นที่เขตกรุงเทพมหาคร
2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับจำนวน 50 คน
    อายุย่างเข้าปีที่ 7 เกิด ปี พ.ศ. 2550 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2550) หรือมีหลักฐานการจบการศึกษาปฐมวัย และมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
(การรับนักเรียนจะไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้าหากจำนวนนักเรียนที่สมัครเกินกว่าจำนวนที่ทางโรงเรียนสามารถรับได้จะใช้วิธีจับฉลาก)

อ่านเพิ่มเติม: การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557

กิจกรรม เดือนมีนาคม 2557

1. วันที่ 12-13 มีนานคม 2557  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1- 3 สอบปลายภาค
2. วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2557 ชั้นอนุบาล 1 ชั้นประถมศึกษาที่ 5 สอบปลายภาค
3. วันที่ 15 มีนาคม 2557 สมาคมศิษย์เก่าและผู้ปกครอง ทอดผ้าป่าการศึกษา
4. วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 คุุณครูทุกท่านอบรมความเข้มแข็งเกี่ยวกับการอ่านภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5. วันที่ 20 มีนาคม - 10 เมษายน 2557 นักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บวชเณรภาคฤดูร้อน